ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ 2020 : ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ :

http://www.admission.kannuruniversity.ac.in

സന്ദർശിക്കുക